Om oss

Kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse  (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseplager. Det fokuseres på menneskers interesser, ressurser og talent.
KKPH engasjerer profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter (kunstnere, musikere, forfattere, teaterinstruktører)  i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager.
KKPH er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for klima, kultur og næring og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

KKPH er organisatorisk under Enhet for kulturformidling og deltakelse med et by-dekkende ansvar. Det arrangerer kurs og aktiviteter i bydelene,  på kommunale aktivitetshus for målgruppen, med midler fra KKPH.

Målgruppen er delaktig i utviklingen av tilbudet innen KKPH. Deltakerne er viktige idémakere i forhold til form og innhold på tiltak. Ikke minst er de viktige som deltakere i kurs og aktiviteter og med tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer i tilbudene.

Bergen kommune har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud og en egen plan for arbeidet ble vedtatt for perioden 2010 – 2014. Planen prolongeres.

Plan for Kunst, Kultur og psykisk helse 2010 – 2014

KKPH har et ønske om bedre kommunikasjon og informasjon på tvers av tradisjonelle sektorgrenser og fagområder i krysningsfeltet kunst/kultur og helse/psykisk helse.

Ved bedre samarbeid på tvers av fag håper en at en på sikt kan tilrettelegge bedre tilbud for mennesker med spesielle behov.

Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet.

Kunstnere og kulturarbeidere er forvaltere av menneskelige verdier. Kunstmøter kan være bevissthetsskapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand.

Et helt menneske er et menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende eksistensielle spørsmål og det er derfor viktig at mennesker, uansett bakgrunn og livserfaring, får muligheter til kulturell og åndelig stimulans og utvikling på den enkeltes egne premisser og i et meningsfylt fellesskap 
(St.prp. 63 (1997-1998) Opptrappingsplanen for psykisk helse