Om oss

Vi tilbyr aktiviteter for mennesker med psykiske helseplager. Med fokus på deltagernes interesser, ressurser og talent!

Kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse  (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseplager. Det fokuseres på menneskers interesser, ressurser og talent.
KKPH engasjerer profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter (kunstnere, musikere, forfattere, teaterinstruktører)  i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager.
KKPH er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering og Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester.

KKPH er organisatorisk under Kulturetaten med et by-dekkende ansvar. Det arrangerer kurs og aktiviteter i bydelene,  på kommunale aktivitetshus for målgruppen, med midler fra KKPH.

Målgruppen er delaktig i utviklingen av tilbudet innen KKPH. Deltakerne er viktige idémakere i forhold til form og innhold på tiltak. Ikke minst er de viktige som deltakere i kurs og aktiviteter og med tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer i tilbudene.

Bergen kommune har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud og en egen plan for arbeidet ble vedtatt for perioden 2010 – 2014. Planen prolongeres.

Plan for Kunst, Kultur og psykisk helse 2010 – 2014

KKPH har et ønske om bedre kommunikasjon og informasjon på tvers av tradisjonelle sektorgrenser og fagområder i krysningsfeltet kunst/kultur og helse/psykisk helse.

Ved bedre samarbeid på tvers av fag håper en at en på sikt kan tilrettelegge bedre tilbud for mennesker med spesielle behov.

Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet.

Kunstnere og kulturarbeidere er forvaltere av menneskelige verdier. Kunstmøter kan være bevissthetsskapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand.

Et helt menneske er et menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende eksistensielle spørsmål og det er derfor viktig at mennesker, uansett bakgrunn og livserfaring, får muligheter til kulturell og åndelig stimulans og utvikling på den enkeltes egne premisser og i et meningsfylt fellesskap 
(St.prp. 63 (1997-1998) Opptrappingsplanen for psykisk helse

Historikk

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) ble etablert som eget prosjekt i Bergen kommune i 2001. Tidsskriftet Kraftverk ble utgitt første gang i februar 2002 og første utgivelse av billedkatalogen Kraftverk ble utgitt høsten 2005. I 2006 ble et utvalg dikt og prosa, antatt i tidsskriftet Kraftverk i perioden 2002 – 2005 utgitt i antologien Utsikt til solen (Cappelen). Fra 2007 ble tidsskriftet Kraftverk også lansert som et digitalt tidsskrift. Fra og med 2011 (tidsskriftet Kraftverk nr. 40 og billedkatalogen Kraftverk nr.4) utgis tidsskrift og billedkatalog i en felles trykt utgivelse annet hvert år.

I bystyremøte 25.05.09 ble det vedtatt at arbeidet med Kunst, kultur og psykisk helse videreføres fra prosjekt til å bli en del av Bergen kommunes ordinære arbeid.

Rapport for Kunst, kultur og psykisk helse 2005 – 2008 ble lagt fram i bystyremøte 25.05.09. 

Det overordnede målet til Kunst, kultur og psykisk helse er gjennom et variert tilbud å fokusere på menneskers ressurser, interesser og engasjement.

I et kulturelt demokrati er det ønskelig å tilby kunst- og kulturopplevelser og deltakelse for alle.

KKPH engasjerer profesjonelle utøvere som kunstnere, forfattere, musikere og teaterinstruktører i arbeidet. Tilbudene i KKPH omfatter ikke kunstterapi, uttrykks-terapi, skriveterapi, musikkterapi eller dramaterapi.

En sentral målsetting er involvere profesjonelle aktører innen ulike kunstarter i arbeid for, og sammen med, mennesker med psykososiale handikap og psykiske sykdommer.

Målgruppen er både mennesker med mer alvorlige psykiske sykdommer som er knyttet til institusjon eller bofellesskap og mennesker med mindre alvorlige psykiske lidelser som bor i egen bolig. Deltakerne nås enten via institusjon og bofellesskap eller via psykiatritjenestene og de ulike aktivitetshus og treffsteder i Bergen og omegn.

Fokus er rettet spesielt mot mennesker med psykiske helseplager og mer generelt mot allmennheten i nedbygging av fordommer overfor psykiske lidelser.

Arbeidet innen Kunst, kultur og psykisk helse befinner seg i spennet mellom psykisk helse og kunst. KKPH får tilbakemeldinger på at den overordnede kunstfaglige tankegangen gir deltakerne en følelse av at pasientidentiteten kommer i bakgrunnen. Det i seg selv er med på å gi mennesker med psykiske helseplager større verdighet. Dette gjelder både måten en ser seg selv på og måten utenforstående møter en, samfunnets ytre blikk.

Det handler om at deltakerne blir tatt på alvor ut ifra sine interesser – som ethvert annet menneske som ønsker å delta på kurs eller i en aktivitet.

KKPH samarbeider med aktivitetshus og treffsteder for mennesker med psykiske helseplager, kommunal forvaltning i avdeling psykisk helse, kulturkontor, stiftelser, lag og organisasjoner.

Personvern innstillinger

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler