Logo Bergen kommune
About

The Art, Culture and Mental Health work in Bergen focuses on people´s resources, interests and potential.  

An essential aim of the project is to involve creative and performing artists in work for and with individuals with mental health disorders. The target group includes persons with severe or minor mental disorders. Reducing the prevalence of prejudices about mental disorders in general is also a central task.

One of the primary aims is to stimulate increased participation in art and the arts by former and current mental patients. At the same time we seek to make available to the participants experiences, opportunities for involvement and exhibition of their creative work in various art forms.

Work in Art, Culture and Mental Health takes place in the area between mental health and art. We receive feedback that primary focus on the artistic viewpoint gives participants the feeling that their identity as patients takes a back seat, and this in itself is inclined to give people with mental disorders greater dignity. This applies both to the way they regard themselves and the way the world around encounters them – the view of society at large.

The focus on resources, interests and opportunities is well received, and we find that it is vital that participants are taken seriously as regards their interests – in exactly the same way as with anyone who chooses to participate in a course or an activity.

Om oss

Kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse  (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseplager. Det fokuseres på menneskers interesser, ressurser og talent.
KKPH engasjerer profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter (kunstnere, musikere, forfattere, teaterinstruktører)  i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager.
KKPH er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling og Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig.

KKPH er organisatorisk under Kulturetaten med et by-dekkende ansvar. Det arrangerer kurs og aktiviteter i bydelene,  på kommunale aktivitetshus for målgruppen, med midler fra KKPH.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) sine tilbud er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelse er selvdefinerende. Det betyr at om du melder deg på kurs, sender bidrag til redaksjonell vurdering eller søker utstillingsplass i KKPH nettgalleri, så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Målgruppen er delaktig i utviklingen av tilbudet innen KKPH. Deltakerne er viktige idémakere i forhold til form og innhold på tiltak. Ikke minst er de viktige som deltakere i kurs og aktiviteter og med tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer i tilbudene.

PLAN
Bergen kommune har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et tilrettelagt kunst- og kulturtilbud og en egen plan for arbeidet ble vedtatt for perioden 2010 – 2014. Planen prolongeres.

Plan for Kunst, Kultur og psykisk helse 2010 – 2014 kan leses her:

Plan_2010_KK_web_trykt_utgave

KKPH har et ønske om bedre kommunikasjon og informasjon på tvers av tradisjonelle sektorgrenser og fagområder i krysningsfeltet kunst/kultur og helse/psykisk helse.

Ved bedre samarbeid på tvers av fag håper en at en på sikt kan tilrettelegge bedre tilbud for mennesker med spesielle behov.

Enklere tilgjengelighet til kunst- og kulturrelaterte aktiviteter kan bidra til økt deltakelse og kanskje også opplevelse av økt livskvalitet.

Kunstnere og kulturarbeidere er forvaltere av menneskelige verdier. Kunstmøter kan være bevissthetsskapende, all den tid kunsten gjenspeiler reelle menneskelige erfaringer. En kan si at disse erfaringene langt på vei utgjør kunsten. Og dette kan forstås som folkehelsearbeid, i vid forstand.

Et helt menneske er et menneske med kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende eksistensielle spørsmål og det er derfor viktig at mennesker, uansett bakgrunn og livserfaring, får muligheter til kulturell og åndelig stimulans og utvikling på den enkeltes egne premisser og i et meningsfylt fellesskap 
(St.prp. 63 (1997-1998) Opptrappingsplanen for psykisk helse

Historikk

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) ble etablert som eget prosjekt i Bergen kommune i 2001. Tidsskriftet Kraftverk ble utgitt første gang i februar 2002 og første utgivelse av billedkatalogen Kraftverk ble utgitt høsten 2005. I 2006 ble et utvalg dikt og prosa, antatt i tidsskriftet Kraftverk i perioden 2002 - 2005 utgitt i antologien Utsikt til solen (Cappelen). Fra 2007 ble tidsskriftet Kraftverk også lansert som et digitalt tidsskrift. Fra og med 2011 (tidsskriftet Kraftverk nr. 40 og billedkatalogen Kraftverk nr.4) utgis tidsskrift og billedkatalog i en felles trykt utgivelse annet hvert år.

I bystyremøte 25.05.09 ble det vedtatt at arbeidet med Kunst, kultur og psykisk helse videreføres fra prosjekt til å bli en del av Bergen kommunes ordinære arbeid.

Rapport for Kunst, kultur og psykisk helse 2005 – 2008

Det overordnede målet til Kunst, kultur og psykisk helse er gjennom et variert tilbud å fokusere på menneskers ressurser, interesser og engasjement.

I et kulturelt demokrati er det ønskelig å tilby kunst- og kulturopplevelser og deltakelse for alle.

KKPH engasjerer profesjonelle utøvere som kunstnere, forfattere, musikere og teaterinstruktører i arbeidet. Tilbudene i KKPH omfatter ikke kunstterapi, uttrykks-terapi, skriveterapi, musikkterapi eller dramaterapi.

En sentral målsetting er involvere profesjonelle aktører innen ulike kunstarter i arbeid for, og sammen med, mennesker med psykososiale handikap og psykiske sykdommer.

Målgruppen er både mennesker med mer alvorlige psykiske sykdommer som er knyttet til institusjon eller bofellesskap og mennesker med mindre alvorlige psykiske lidelser som bor i egen bolig. Deltakerne nås enten via institusjon og bofellesskap eller via psykiatritjenestene og de ulike aktivitetshus og treffsteder i Bergen og omegn.

Fokus er rettet spesielt mot mennesker med psykiske helseplager og mer generelt mot allmennheten i nedbygging av fordommer overfor psykiske lidelser.

Arbeidet innen Kunst, kultur og psykisk helse befinner seg i spennet mellom psykisk helse og kunst. KKPH får tilbakemeldinger på at den overordnede kunstfaglige tankegangen gir deltakerne en følelse av at pasientidentiteten kommer i bakgrunnen. Det i seg selv er med på å gi mennesker med psykiske helseplager større verdighet. Dette gjelder både måten en ser seg selv på og måten utenforstående møter en, samfunnets ytre blikk.

Det handler om at deltakerne blir tatt på alvor ut ifra sine interesser – som ethvert annet menneske som ønsker å delta på kurs eller i en aktivitet.

KKPH samarbeider med aktivitetshus og treffsteder for mennesker med psykiske helseplager, kommunal forvaltning i avdeling psykisk helse, kulturkontor, stiftelser, lag og organisasjoner.

Konferanser & kongresser

Kunst- og kulturfaglige innfallsvinkler og koblinger til helse/psykisk helse har etter hvert fått gjennomslagskraft, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I en rekke planer og statlige styringsdokumenter inngår idealene om et helhetlig fokus, og nødvendigheten av tverrfaglighet i samfunnsplanlegging.
Kunst, kultur og psykisk helse ønsker å arbeide tverrfaglig og har blant annet vært medarrangør av konferanser og kongresser i samarbeid med Faglig forum for helse- og sosialtjenesten. Konferansene belyser ulike tema innen kunst, kultur, helse og psykisk helse.

KKPH arrangerer også dialogkonferanser i Bergen kommune, for ansatte, samarbeidspartnere, deltakere og andre inviterte.

Siste Dialogkonferanse:

Bergen, 7. november 2014. Grand Hotel Terminus
Program Dialogkonferanse 2014

I tillegg til å markere utgivelsen av tidsskriftet Kraftverk nr.50, satte Dialogkonferansen 2014 fokus på det å skrive. Vi inviterte skrivere i Kraftverk til å formidle sine erfaringer fra det å skrive, og inviterte forfatterne Bente Bratlund, Tomas Espedal, Kristine Tofte og Fanny Holmin til å reflektere over det samme. Henning Bergsvåg loset publikum gjennom dagen.

Siste konferanse:

Kunst, kultur og psykisk helse: Ute i lyset, sprekker trollene – Tilrettelegging for inkludering og deltakelse
Bergen, 23. – 24. april 2012
Program Konferanse 2012

To dager spekket med program om litteratur, visuelle uttrykk, musikk og scenekunst. Blant annet presentasjoner av START fra Manchester og CORE ART fra London.
Ansvarlig for konferansen: Kunst, kultur og psykisk helse og Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten (praktisk/teknisk arrangør og tilrettelegger)

Siste kongress:

Kunst, kultur og psykisk helse: På sporet av et helt liv?
Stavanger 14. – 16. april 2008.
Program Kongress På sporet av et helt liv 2008
Ansvarlig for kongressen: Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune v/kulturavdelingen, Norsk kulturforum www.noku.no, kommunene Stavanger, Sandnes og Klepp samt Bergen kommune ved prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse. Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten (praktisk/teknisk arrangør og tilrettelegger)

Tidligere konferanser & kongresser:

Dialogkonferanse 2014
Dialogkonferanse 2012
Dialogkonferanse 2010
Dialogkonferanse 2009
Dialogkonferanse 2008
Konferanse 2012
Konferanse 2007
Konferanse 2006
Kongress 2008
Kongress 2005

Kontakt oss

Ansatte

Ansvarlig Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH)
Livelin Remme
livelin.remme@bergen.kommune.no

Delstillinger

Redaktør tidsskriftet Kraftverk
Fanny Holmin
kraftverk@bergen.kommune.no

Kurator KKPH nettgalleri
KKPH
kkph@bergen.kommune.no

 

Adresser

Postadresse Kunst, kultur og psykisk helse:
Bergen kommune
Kulturetaten
Kunst, kultur og psykisk helse
ved Livelin Remme
Neumannsgate 1
5015 Bergen

Postadresse tidsskriftet Kraftverk:
Bergen kommune
Kulturetaten
Kunst, kultur og psykisk helse
Tidsskriftet Kraftverk
Neumannsgate 1
5015 Bergen

 

Kontoradresse:
Bergen kommune
Kulturetaten
Kunst, kultur og psykisk helse
Neumannsgate 1, 4.etasje
Bergen

Fakturaadresse:
Faktura sendes i EHF – format merket med Bergen kommunes organisasjonsnummer
Eventuelt pr. epost til agresso.leverandor@bergen.kommune.no

NB! All fakturaforsendelse til Kunst, kultur og psykisk helse MÅ merkes med ressursnummer 20295

Lenker

Dagsentre, aktivitetshus og gallerier

Organisasjoner og magasiner innen kultur og helse

 • Norsk kulturråd
 • KULTMAG – Norges kulturmagasin
 • Kulturnettverket Innlandet – Kultur og fritid – Psykisk helse Hedmark og Oppland
 • Norsk kulturforum – Landsomfattende faglig forum som arbeider for å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet
 • Ettervern Bergen – Oversikt over aktiviteter og ettervernstilbud i Bergen
 • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • FOLK2 – 5 årig regionalt kultur og helseprosjekt i Trøndelag

Litteraturfeltet

 Musikkfeltet

  • Brak – Interesseorganisasjon for rytmisk musikk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Scenekunstfeltet

Billedkunstfeltet

 • Core Arts – Stiftelse i London, drevet av profesjonelle kunstnere, arbeider med mennesker med psykiske lidelser
 • Artangel i London – Pionerarbeid i samarbeid med kunstnere, tilbyr arbeidstrening innen kunstneriske uttrykk, blant annet til mennesker med fysiske/psykososiale funksjonshemmninger
 • Start i Manchester- Bruker kunst og kunstnere i arbeidet med mennesker som er eller har vært psykisk syk
 • Raw Vision – Verdens eneste magasin for «Outsider Art»

Tverrkunstnerisk felt